Tag: CSocD61

Việt Nam khẳng định nỗ lực tạo việc làm và đặt người dân vào trung tâm chính sách phát triển kinh tế-xã hội

Việt Nam khẳng định nỗ lực tạo việc làm và đặt người dân...

Phát biểu tại phiên họp CSocD61, Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên khẳng định,...