Tag: Dân quyền

 Ai là người nhắc đến khái niệm nhân quyền sớm nhất ở Việt Nam?

 Ai là người nhắc đến khái niệm nhân quyền sớm nhất ở Việt...

 Ai là người nhắc đến khái niệm nhân quyền sớm nhất ở Việt Nam?

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để bảo đảm dân nguyện, dân quyền

Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục để bảo đảm dân nguyện, dân...

Đại hội XII của Đảng nhận định: giáo dục, đào tạo trong thời gian qua đã đạt nhiều...