Tag: Dân thụ hưởng

Dân thụ hưởng - biến lợi ích trở thành động lực cho sự phát triển

Dân thụ hưởng - biến lợi ích trở thành động lực cho sự...

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh đến việc lấy dân làm gốc, trọng dân, tin...