Tag: dịch vụ xã hội cơ bản

Chính sách giảm nghèo tạo điều kiện tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản

Chính sách giảm nghèo tạo điều kiện tiếp cận đầy đủ các...

Hệ thống cơ chế, chính sách giảm nghèo đã tạo điều kiện cho người thuộc hộ nghèo,...