Tag: Đại đoàn kết dân tộc

Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận về đường lối của Đảng về Đại đoàn kết dân tộc

Nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận về đường...

Với mong muốn tiếp tục nâng cao nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các...