Tag: Đại học Quốc gia Hà Nội

Tôn giáo và pháp quyền: Tiến tới một quan hệ hài hòa trong thời đại toàn cầu hóa

Tôn giáo và pháp quyền: Tiến tới một quan hệ hài hòa trong...

Trong hai ngày 28-29/9/2021, tại Đại học Quốc gia Hà Nội diễn ra Hội thảo quốc tế...