Tag: Đại hội XIII của Đảng

Tư tưởng xuyên suốt của Đảng về an ninh con người

Tư tưởng xuyên suốt của Đảng về an ninh con người

Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng vấn đề an ninh con người trên cơ sở quan điểm...

Đại hội XIII của Đảng: Những chủ trương lớn về quyền con người

Đại hội XIII của Đảng: Những chủ trương lớn về quyền con...

Trên cơ sở vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí...

Dân thụ hưởng - biến lợi ích trở thành động lực cho sự phát triển

Dân thụ hưởng - biến lợi ích trở thành động lực cho sự...

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh đến việc lấy dân làm gốc, trọng dân, tin...