Tag: Đại hội XIII của Đảng

Trọng tâm của xây dựng pháp luật là bảo đảm quyền của người dân

Trọng tâm của xây dựng pháp luật là bảo đảm quyền của người...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng chủ trì...

Tư tưởng xuyên suốt của Đảng về an ninh con người

Tư tưởng xuyên suốt của Đảng về an ninh con người

Đảng, Nhà nước Việt Nam coi trọng vấn đề an ninh con người trên cơ sở quan điểm...

Đại hội XIII của Đảng: Những chủ trương lớn về quyền con người

Đại hội XIII của Đảng: Những chủ trương lớn về quyền con...

Trên cơ sở vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí...

Dân thụ hưởng - biến lợi ích trở thành động lực cho sự phát triển

Dân thụ hưởng - biến lợi ích trở thành động lực cho sự...

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh đến việc lấy dân làm gốc, trọng dân, tin...