Tag: Đại sứ Nadav Eshcar

Chính phủ quyết định nhanh chóng là điều khiến Việt Nam chống Covid-19 thành công

Chính phủ quyết định nhanh chóng là điều khiến Việt Nam...

Theo ông Nadav Eshcar, Đại sứ Israel tại Việt Nam thì một trong những nguyên nhân...