Tag: Đại sứ New Zealand tại Việt Nam

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam: Chúng tôi đã giúp hơn 2000 phụ nữ bị ảnh hưởng bởi COVID-19

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam: Chúng tôi đã giúp hơn...

Theo Đại sứ Tredene Dobson, New Zealand đã hỗ trợ tài chính ngay lập tức cho hơn...