Tag: Đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương

Tập trung nguồn lực đáp ứng quyền cơ bản của người dân như tiếp cận vaccine

Tập trung nguồn lực đáp ứng quyền cơ bản của người dân...

Đây là nội dung được Đại sứ Nguyễn Thái Yên Hương, Đại diện Việt Nam nhấn mạnh tại...

AICHR hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau

AICHR hướng tới mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau

Những lĩnh vực mà Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) triển khai thể...