Tag: đảo Thị Tứ

Yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với Trường Sa

Yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam với Trường...

Mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền, cũng như các quyền liên quan của Việt Nam với...