Tag: đề cao vai trò của nhân dân

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII đề cao vai trò của nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân

Dự thảo văn kiện Đại hội XIII đề cao vai trò của nhân dân,...

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được lấy ý kiến tại Đại hội...