Tag: đời sống nhân dân

Nhà báo Đức ấn tượng với thành tựu phát triển và nâng cao đời sống nhân dân của Việt Nam

Nhà báo Đức ấn tượng với thành tựu phát triển và nâng cao...

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công cuộc Đổi mới theo định hướng...