Tag: đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà ở

Hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn được hỗ trợ xây dựng nhà...

Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Thông tư 02/2022/TT-UBDT hướng dẫn thực hiện một số...

Đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình MTQG phát...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Quyết định 277/QĐ-TTg ban...