Tag: Đồng Nai. trung tâm bảo trợ

Đồng Nai: chú trọng hoạt động bảo trợ xã hội

Đồng Nai: chú trọng hoạt động bảo trợ xã hội

Các cơ sở bảo trợ xã hội tại Đồng Nai luôn quan tâm đến các hoạt động chăm sóc sức...