Tag: giảm hộ nghèo

Hà Nội đạt 218,8% kế hoạch năm về giảm hộ nghèo

Hà Nội đạt 218,8% kế hoạch năm về giảm hộ nghèo

Theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn...