Tag: giờ lao động

Việt Nam: Nắng nóng gây thất thoát 19 tỷ giờ lao động mỗi năm

Việt Nam: Nắng nóng gây thất thoát 19 tỷ giờ lao động mỗi...

Giai đoạn 2001-2020, Việt Nam ước tính thất thoát khoảng 19 tỷ giờ lao động mỗi...