Tag: hình mẫu

Việt Nam - hình mẫu về thành tựu xóa đói, giảm nghèo

Việt Nam - hình mẫu về thành tựu xóa đói, giảm nghèo

“Công dân có quyền được bảo đảm an sinh xã hội” là nội dung Điều 34, Hiến pháp nước...

Việt Nam là hình mẫu thành công trên thế giới về thành tựu xoá đói giảm nghèo

Việt Nam là hình mẫu thành công trên thế giới về thành...

Vụ trưởng, Chánh Văn phòng quốc gia về Giảm nghèo (Bộ LĐ-TB&XH) Tô Đức cho biết:...