Tag: hộ cận nghèo

Hộ nghèo, cận nghèo ở Quảng Trị thoát nghèo nhờ Chương trình Tài chính vi mô của WVI

Hộ nghèo, cận nghèo ở Quảng Trị thoát nghèo nhờ Chương...

Từ năm 2011 đến nay, chương trình Tài chính vi mô thuộc Tổ chức Tầm nhìn Thế giới...

Nhiều chính sách cho vay ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng  dân tộc thiểu số và miền núi

Nhiều chính sách cho vay ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo...

Tốc độ giảm nghèo ở vùng Dân tộc thiểu số, miền núi và vùng đặc biệt khó khăn đạt...