Tag: hộ gia đình Việt Nam

Chi phí cho giáo dục đóng vai trò quan trọng trong chi tiêu của hộ gia đình Việt Nam

Chi phí cho giáo dục đóng vai trò quan trọng trong chi...

Có thể thấy giáo dục và đào tạo đóng vai trò quan trọng trong chi tiêu của hộ gia...

Tỷ lệ nghèo đa chiều chung của Việt Nam có xu hướng giảm

Tỷ lệ nghèo đa chiều chung của Việt Nam có xu hướng giảm

Giai đoạn 2016-2019, tỷ lệ hộ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản có xu hướng giảm...