Tag: hỗ trợ nhà ở

DỰ THẢO THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG: Đưa ra 4 tiêu chí là điều kiện bắt buộc để quyết định hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

DỰ THẢO THÔNG TƯ CỦA BỘ XÂY DỰNG: Đưa ra 4 tiêu chí là...

Dự thảo Thông tư của Bộ Xây dựng đã đưa ra 4 tiêu chí là điều kiện bắt buộc để các...