Tag: Hội nghị Thượng đỉnh Hệ thống Lương thực - Thực phẩm

Việt Nam hướng tới hệ thống LTTP theo hướng xanh, ít phát thải và bền vững

Việt Nam hướng tới hệ thống LTTP theo hướng xanh, ít phát...

Ngày 27/7, tại Hội nghị Thượng đỉnh Hệ thống Lương thực - Thực phẩm (LTTP) trực...