Tag: kết hôn

Công ước về quốc tịch của Phụ nữ khi kết hôn

Công ước về quốc tịch của Phụ nữ khi kết hôn

Được thông qua và đề ngỏ cho các nước ký, phê chuẩn theo Nghị quyết 1040 (XI) ngày...