Tag: kinh phí công đoàn

Hỗ trợ công nhân lao động là F0, F1, F2 từ nguồn kinh phí công đoàn

Hỗ trợ công nhân lao động là F0, F1, F2 từ nguồn kinh phí...

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn cơ sở chủ động đánh giá...