Tag: kinh phí nghiên cứu

Đề xuất hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho giảng viên học tiến sĩ trong nước

Đề xuất hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho giảng viên học tiến...

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí học tập, nghiên cứu cho giảng viên đại học theo...