Tag: lợi dụng vấn đề xã hội dân sự

Cảnh giác trước các hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân sự” chống phá đất nước

Cảnh giác trước các hoạt động lợi dụng vấn đề “xã hội dân...

Thời gian gần đây, một số đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng việc Đảng ta tiến...