Tag: Luật Cư trú 2020

Thủ tục đăng ký thường trú năm 2023

Thủ tục đăng ký thường trú năm 2023

Thủ tục đăng ký thường trú được quy định theo Quyết định 5548/QĐ-BCA-C06 năm 2021...