Tag: Luật Trẻ em 2016

Hành vi bạo hành trẻ em bị xử lý như thế nào?

Hành vi bạo hành trẻ em bị xử lý như thế nào?

Theo quy định tại khoản 3, Điều 6 Luật Trẻ em 2016 thì bạo lực đối với trẻ em là...