Tag: Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng

Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo

Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng...

Hiến pháp quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không...