Tag: nâng cao nhận thức

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số thôn Lỗ Gia (Khánh Hoà)

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào...

Mô hình “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số...