Tag: Ngày quốc tế Xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc

Ngày quốc tế Xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc bắt đầu từ khi nào?

Ngày quốc tế Xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc bắt đầu từ...

Năm 1966, nhằm chấm dứt phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử trên toàn thế giới,...