Tag: Nghị định 204/2004/NĐ-CP

Đối tượng được nhận phụ cấp thâm niên nghề

Đối tượng được nhận phụ cấp thâm niên nghề

Tại điểm a khoản 8 Điều 6 Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định về việc áp dụng phụ...