Tag: Nghị quyết Đại hội XIII

An ninh con người gắn với đảm bảo quyền con người

An ninh con người gắn với đảm bảo quyền con người

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh yếu tố “an ninh con người”, thể hiện...