Tag: người vi phạm giao thông

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022

Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ tháng 5/2022

Từ tháng 5/2022, người vi phạm giao thông sẽ không cần phải quay lại nơi vi phạm...