Tag: nguồn vốn tính dụng

Đồng Tháp dùng nguồn vốn tính dụng làm "đòn bẫy" giúp người dân phục hồi kinh tế

Đồng Tháp dùng nguồn vốn tính dụng làm "đòn bẫy" giúp người...

Triển khai thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về...