Tag: nhân quyền Việt Nam

Những ưu tiên và cam kết thúc đẩy và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam

Những ưu tiên và cam kết thúc đẩy và bảo vệ quyền con người...

Chủ trương của Nhà nước Việt Nam là phấn đấu bảo đảm và thúc đẩy ngày càng tốt hơn...

Chính sách và nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người

Chính sách và nỗ lực của Việt Nam trong việc bảo vệ và...

Trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: “Tất...