Tag: nhóm người dễ bị tổn thương

Thế nào là “các nhóm người dễ bị tổn thương“?

Thế nào là “các nhóm người dễ bị tổn thương“?

Khái niệm “các nhóm người dễ bị tổn thương” (vulnerable groups) được sử dụng rất...