Tag: nô lệ

Quyền không bị bắt làm nô lệ hay nô dịch được quy định như thế nào trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam?

Quyền không bị bắt làm nô lệ hay nô dịch được quy định...

Trong Luật nhân quyền quốc tế, quyền này đầu tiên được đề cập trong Điều 4 UDHR,...