Tag: Phái bộ Gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc

“Những trái tim vì hòa bình”

“Những trái tim vì hòa bình”

Những hình ảnh, hiện vật mà các nữ chiến sĩ đã tham gia công tác tại các Phái bộ...