Tag: phát triển bền vững

Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: Đẩy mạnh hợp tác vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững

Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài: Đẩy mạnh...

Tại Hội nghị quốc tế lần thứ IV về hợp tác giữa Việt Nam và các tổ chức phi chính...