Tag: phát triển con người

Quyền con người và phát triển con người có mối liên hệ như thế nào?

Quyền con người và phát triển con người có mối liên hệ...

Khái niệm phát triển con người (human development), theo UNDP là một tiến trình...