Tag: phụ nữ thu gom phế liệu

Ghi nhận vai trò của phụ nữ thu gom phế liệu trong chuỗi giá trị quản lý chất thải

Ghi nhận vai trò của phụ nữ thu gom phế liệu trong chuỗi...

Lực lượng lao động phi chính thức đóng vai trò hết sức quan trọng trong hệ thống...