Tag: Phục hồi sau đại dịch

Phục hồi sau đại dịch Covid-19: Phát huy tối đa nguồn lực hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương

Phục hồi sau đại dịch Covid-19: Phát huy tối đa nguồn lực...

Trong những đối tượng việc làm bị ảnh hưởng bởi Covid-19, có những nhóm dễ bị tổn...