Tag: Quốc tế Nhân quyền

Quốc tế Nhân quyền đã ảnh hưởng tới các bản hiến pháp trên thế giới như thế nào?

Quốc tế Nhân quyền đã ảnh hưởng tới các bản hiến pháp trên...

Với nhiều người, thật khó để đánh giá đúng nhất và đầy đủ nhất vai trò của Tuyên...

Quốc tế Nhân quyền ngày 10 tháng 12

Quốc tế Nhân quyền ngày 10 tháng 12

Ngày 10 Tháng 12 là ngày kỷ niệm của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) do...