Tag: Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Đề xuất tăng mức hỗ trợ người lao động từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Đề xuất tăng mức hỗ trợ người lao động từ Quỹ hỗ trợ việc...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ...

Dự thảo tăng mức hỗ trợ cho lao động từ Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Dự thảo tăng mức hỗ trợ cho lao động từ Quỹ hỗ trợ việc...

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ...