Tag: Quỹ NNCĐDC/dioxin Việt Nam

ÔNG NGUYỄN VĂN KHANH, PHÓ CHỦ TỊCH - GIÁM ĐỐC QUỸ NNCĐDC/DIOXIN VIỆT NAM: Tạo điều kiện để VAVA làm tốt hơn nữa

ÔNG NGUYỄN VĂN KHANH, PHÓ CHỦ TỊCH - GIÁM ĐỐC QUỸ NNCĐDC/DIOXIN...

Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam/dioxin ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021),...