Tag: quyền

Việt Nam nỗ lực thực thi Công ước CERD, đảm bảo quyền cho người dân tộc thiểu số

Việt Nam nỗ lực thực thi Công ước CERD, đảm bảo quyền cho...

Gia nhập Công ước xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (CERD) vào năm 1982,...

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, công dân trên không gian mạng

Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, công dân trên không gian...

Đây là quyền tự do cơ bản của công dân được pháp luật quốc tế, Hiến pháp, pháp luật...