Tag: quyền chính trị

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR)

Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR)

Công ước được thông qua và để ngỏ cho các quốc gia ký, phê chuẩn và gia nhập theo...