Tag: quyền có nhà ở

Quyền có nhà ở trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền có nhà ở trong Hiến pháp Việt Nam

Có nhà ở là một trong những nhu cầu thiết yếu của mọi tầng lớp nhân dân.