Tag: Quyền của người bị giam giữ

Quyền của người bị giam giữ được đối xử nhân đạo và tôn trọng nhân phẩm trong Hiến pháp Việt Nam

Quyền của người bị giam giữ được đối xử nhân đạo và tôn...

Hiến pháp và pháp luật Việt Nam quy định cần tôn trọng, bảo vệ các quyền cơ bản...